JSME DENNÍ STACIONÁŘ PRO DOSPĚLÁKY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ PODPORU PŘI KAŽDODENNÍCH ČINNOSTECH

Poskytuje sociální ambulantní služby dospělým lidem (19 - 64 let) s mentálním postižením a kombinovanými vadami z Moravskoslezského kraje, kteří mají v důsledku postižení sníženou samostatnost, nemohou pokračovat ve studiu, nebo se za běžných podmínek uplatnit na trhu práce. Jedná se o osoby, které nemají dekompenzované onemocnění, nevyžadují trvalou zdravotní péči a nevyžadují trvalou (nepřetržitou) individuální péči.

DĚLÁME TAKOVÉ AKTIVITY, KTERÉ PODPORUJÍ ZÁJMY, ŽIVOTNÍ CÍLE KAŽDÉHO UŽIVATELE SLUŽEB, PODPORUJÍ JEJ V SAMOSTATNOSTI

 Posláním Žebříku je nabízet uživatelům služeb takové činnosti (muzikoterapie, arteterapie, pracovní činnosti, kurz práce s penězi, práce na PC,…), které povedou k jejich osobnostnímu rozvoji, podpoří jejich samostatnost, zájmy, životní cíle a co nejmenší závislosti na jejich okolí. 

Snažíme se vytvářet co nepřirozenější prostředí, jež povede k rozvoji schopností a dovedností uživatelů služeb Žebříku a tím k získání zkušeností a příležitostí, které mají běžně lidé v jejich věku. Tímto přístupem k uživatelům našich služeb, chceme podporovat jejich rodinné příslušníky ve vědomí, že jejich celoživotní úsilí někam směřuje a má smysl.

UŽIVATELE NAŠICH SLUŽEB PODPORUJEME VE VŠECH OBLASTĚCH ŽIVOTA...

Cíle naší služby vychází z potřeb, přání a cílů uživatelů popř. jejich zákonných zástupců, opatrovníků a jsou v souladu s posláním a zásadami služby.

Týkají se těchto oblastí: oblast sociálního začlenění a ochrany práv, pracovního začlenění, plánování a efektivního využití volného času, pohybové aktivity a sport, sebeobsluha a samostatnost, osvěta, tvůrčí činnosti, individuálního plánování, vzdělávání pracovníků, využívání alternativních způsobů komunikace a spolupráce s jinými organizacemi.

NAŠÍ PRIORITOU JE PARTNERSKÝ PŘÍSTUP A NAHLÍŽENÍ NA LIDI S POSTIŽENÍM, JAKO NA DOSPĚLÉ. JEJICH PODPORA ZAČLENÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA, S CO NEJMENŠÍ MÍROU ZÁVISLOSTI NA OSTATNÍCH

Při poskytování sociální služby se řídíme následujícími zásadami:

 • Zásada individuálního přístupu - středem zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy. Základem plánování poskytovaných služeb jsou individuální potřeby, představy, přání a tužby uživatele, které jsou zahrnuty v Individuálním plánu uživate
 • Zásada podpory nezávislosti na službě či pracovníkovi - podporování co největší míry samostatnosti uživatele a zapojení do běžného života, nikoliv posílení závislosti na službě či pracovníkovi
 • Zásada respektování práv uživatele a rovného zacházení -  prioritní hodnotou je pro nás dodržování a ochrana práv uživatele. Přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných.
 • Zásada respektování hodnot a osobností uživatele - zachování lidské důstojnosti uživatele, máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti a tomu přizpůsobujeme způsoby komunikace a specifické metody práce
 • Zásada týmové spolupráce - základem poskytování služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce
 • Zásada profesionálního poskytnutí služby - základem kvality poskytovaných služeb je odbornost a profesionalita pracovníků, podpora v prohlubování jejich znalostí celoživotním vzděláváním, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • Zásada pružnosti a flexibility  - služba se přizpůsobuje (v rámci možností) potřebám uživatelů, probíhajícím akcím v okolí, místními možnostmi, toto naplňujeme prostřednictvím týdenních plánu, které tvoříme společně s uživateli
 • Zásada posilování samostatnosti a soběstačnosti – uživateli je poskytována přiměřená podpora
 • Zásada posílení zdravé stránky a udržení psychické rovnováhy – snažíme se udržovat pohodovou atmosféru, zařazovat aktivity odbourávající stres
 • Zásada aktivní účasti uživatelů na službě – uživatelé mají možnost rozhodovat o sobě samém a rozsahu poskytované podpory, spolupracují na tvorbě týdenního plánu a v rámci pravidelných denních komunit mají příležitost vyjádřit své přání
 • Zásada spolupráce s rodinami a příbuznými – pořádáme neformální setkání s rodiči a příbuznými, schůzky individuálního plánování, zjišťujeme spokojenost s poskytovanou službou prostřednictvím anonymního dotazníku nejméně 1x ročně.
 • Zásada transparentnosti – vybrané dokumenty služby jsou přístupné veřejnosti

KOMU SLUŽBU NEMŮŽEME POSYKTNOUT

 • osobám, které žádají o službu, kterou denní stacionář neposkytuje
 • osobám s infekčním onemocněním
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje soustavný zdravotnický dohled